Thứ ba, ngày 16/01/2018
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (13/12/2014 8:10:47 AM)
Số hiệu: QĐ-TTg; ngày đến: 10/12/2014
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học
 
File đính kèm: 70-2014.signed.pdf;
Các tin đưa trước:
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (30/01/2015 9:33:03 AM)

Các tin đưa tiếp theo:
Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (03/07/2014 3:58:57 PM)
Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (20/12/2012 8:22:13 AM)
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (20/12/2012 8:18:09 AM)
V/v xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (20/12/2012 8:01:34 AM)
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013 (11/12/2012 3:41:16 PM)