Thứ ba, ngày 16/01/2018
VĂN BẢN
[1]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016
[2]Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016
[3]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015
[4]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015
[5]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015
[6]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015 (30/06/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015
[7]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015 (09/06/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015
[8]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 05/2015 (11/05/2015)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 07/5/2015, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 5/2015 như sau:
[9]Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng (10/03/2015)
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng
[10]Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (30/01/2015)
1. Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 2. Thông tư này áp dụng đối với giảng viên tại các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
[11]Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (13/12/2014)
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học
[12]Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (12/12/2014)
Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
[13]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12/2014 (08/12/2014)
Căn cứ cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 05/12/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 12/2014 như sau:
[14]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (31/10/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 30/10/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 11/2014 như sau:
[15]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2014 (30/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 29/9/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 10/2014 như sau:
[16]Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (16/09/2014)
Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài
[17]Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014)
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài
[18]Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài) (16/09/2014)
Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài)
[19]Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài (16/09/2014)
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài
[20]Lý lịch dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài (16/09/2014)
Lý lịch dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài
[21]Đơn xin đi học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014)
Đơn xin đi học tập, công tác tại nước ngoài
[22]Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (16/09/2014)
Căn cứ nghị định số 32/CP ngày 4 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng
[23]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp xét về các khoản phụ cấp vàphục vụ phí cho CBGV tháng 09/2014 (10/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp xét các khoản phụ cấp và phục vụ phí cho CBGV giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 09/9/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc như sau:
[24]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 09/2014 (03/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 29/08/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 9/2014
[25]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 08/2014 (04/08/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 01/8/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 8/2014
[26]Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (03/07/2014)
Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
[27]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 07/2014 (03/07/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 02/7/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 7/2014
[28]Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao bantháng 06/2014 (07/06/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/06/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 6/2014
[29]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 05/2014 (07/05/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 06/05/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 5/2014 như sau:
[30]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 3/2014 (12/03/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 04/03/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 3/2014
 Tìm thấy: 43 mục / 2 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]