Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

Giảng viên thỉnh giảng hàng tuần

 

Biểu đồ học tập

   Danh sách giảng viên thỉnh giảng tuần 9, từ 03-09/10/2016 (30/09/2016 10:31:58 AM)
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
  Danh sách giảng viên thỉnh giảng tuần 8, từ 26/9-02/10/2016 (23/09/2016 5:43:21 PM)
  Danh sách giảng viên thỉnh giảng tuần 7, từ 19-25/9/2016 (16/09/2016 3:48:58 PM)
  Danh sách giảng viên thỉnh giảng tuần 6, từ 12-18/9/2016 (09/09/2016 1:37:08 PM)
  Danh sách giảng viên thỉnh giảng tuần 5, từ 05-11/9/2016 (01/09/2016 2:38:14 PM)
 
   KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016-2017-ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG HỆ VLVH (15/06/2016 4:09:21 PM)
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
   KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016-2017- ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY (15/06/2016 3:51:00 PM)
  BIỂU ĐỒ HỌC TẬP NĂM HỌC 2016-2017 (15/06/2016 3:47:00 PM)
  Kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016, hệ Vừa làm vừa học (08/01/2016 2:22:51 PM)
  Kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016, Bậc Cao đẳng hệ chính quy (08/01/2016 2:21:09 PM)

Giảng viên

 

Sinh viên Chính qui

   Lịch giảng dạy tuần 9, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ ngày 03-09/10/2016) (30/09/2016 10:32:53 AM)
   Lịch giảng dạy tuần 8, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ ngày 26/9-02/10/2016) (23/09/2016 5:42:11 PM)
  Lịch giảng dạy tuần 7, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ ngày 19/9-25/09/2016) (16/09/2016 3:48:11 PM)
   Lịch giảng dạy tuần 6, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ ngày 12/9-18/09/2016) (09/09/2016 1:39:52 PM)
  Lịch giảng dạy tuần 5, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ ngày 05/9-11/09/2016) (01/09/2016 2:43:03 PM)
 
   Lịch học sinh viên chính quy tuần 9, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 03-09/10/2016) (30/09/2016 10:35:43 AM)
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
   Lịch học sinh viên chính quy tuần 8, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 25/9 - 02/10/2016) (23/09/2016 5:42:48 PM)
   Lịch học sinh viên chính quy tuần 7, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 19/9 - 25/09/2016) (16/09/2016 3:50:14 PM)
   Lịch học sinh viên chính quy tuần 6, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 12/9 - 18/09/2016) (09/09/2016 1:41:38 PM)
  Lịch học sinh viên chính quy tuần 5, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ 05/9 - 11/09/2016) (01/09/2016 2:40:42 PM)

Sinh viên không Chính qui

 

Lịch tiếp Sinh viên

   Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 9 năm học 2016-2017, Từ ngày 03/10/2016 đến 23/10/2016 (03/10/2016 3:33:48 PM)
  Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 8 năm học 2016-2017, Từ ngày 26/09/2016 đến 23/10/2016 (26/09/2016 9:15:05 AM)
   Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 7 năm học 2016-2017, Từ ngày 19/09/2016 đến 2/10/2016 (21/09/2016 3:28:00 PM)
   Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 6 năm học 2016-2017, Từ ngày 12/09/2016 đến 2/10/2016 (13/09/2016 9:08:45 AM)
  Lịch học các lớp hệ VHVL tuần 5 năm học 2016-2017, Từ ngày 05/09/2016 đến 2/10/2016 (30/08/2016 10:38:27 AM)