Thứ ba, ngày 16/01/2018
Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2016 - 2017 (11/02/2017 11:30:45 AM)
Căn cứ công văn số 4412/BGDĐT-HTQT ngày 09/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) giới thiệu sinh viên xét trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức (WUS) năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Công văn số 472/ĐHĐN-HSSV ngày 10 tháng 02 năm 2016 về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2016 – 2017, Phòng CTHSSV thông báo cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Sinh viên chính quy các khóa đang theo học tại trường;

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2016 -2017 từ 7,5 trở lên hoặc tương đương đối với hệ tín chỉ;

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác;

- Hiện chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác....

2. Số suất và giá trị học bổng

- Số suất học bổng năm học 2016 – 2017: 01 suất

- Giá trị học bổng: 216 Euro/Suất (quy đổi ra tiền Việt Nam)

3. Hồ sơ học bổng

- Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng (Nhận mẫu tại phòng Công tác HSSV);

- Giấy chứng nhận kết quả học tập (Nhận mẫu tại phòng Công tác HSSV);

- Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn hoặc giấy chứng nhận con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác (bản sao);

- Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa (nếu có);

Trên đây là thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2016– 2017, đề nghị sinh viên đủ tiêu chí liên hệ Phòng CTHSSV, gặp Cô Hạnh (sđt: 0606287772 hoặc 0982136240; email: bthanh@kontum.udn.vn) để được hướng dẫn làm hồ sơ.

Hạn cuối: ngày 16/2/2017./.
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge