Thứ hai, ngày 18/12/2017

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                      

Ngành:   Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo:   Đại học
Loại hình đào tạo: VLVH

  

1. Mục tiêu đào tạo

        Đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn cao theo tiêu chuẩn quốc tế, có phẩm chất chính trị tốt, và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu xã hội. Sua khi tốt nghiệp người học có khả năng:
 
           - Hiểu biết tổng quát các lĩnh vực kinh doanh, nhận thức sâu sắc và thực hành hữu hiệu các chức năng quản trị trong tổ chức, có khả năng phân tích và ra quyết định trong môi trường kinh doanh năng động.

           - Xây dựng, thiết kế và thực thi các chương trình phục vụ cho công tác quản trị ở doanh nghiệp, có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề quản trị, khả năng làm việc nhóm và làm việc dưới áp lực cao.

           - Có khả năng nhận biết các cơ hội của thị trường, có các phẩm chất của một nhà doanh nghiệp. Có năng lực xây dựng, thiết kế và thực thi các dự án, chương trình phục vụ cho kinh doanh, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

           - Có khả năng đảm nhận và làm việc chuyên nghiệp các công việc quản trị thuộc các lĩnh vực: Tài chính, Marketing, Nguồn nhân lực và Sản xuất-tác nghiệp ở các cấp của một tổ chức.

           - Có khả năng thích ứng, khả năng tự cập nhật kiến thức và có thể tiếp tục theo học các bậc cao hơn ở các trường ở trong và ngoài nước.

 

2. Thời gian đào tạo:        4 năm

3. Khối lượng kiến thức: 123 ĐVHT

4. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Quy trình đào tạo:        Theo niên chế

6. Thang điểm:                  10

7. Chương trình khung:   
 

TT Học kỳ Môn học ĐVHT
1 1 Toán cao cấp I 4
2 1 Nguyên lý chung của CN M-L 1 2
3 1 Pháp luật đại cương 3
4 1 Kinh tế vi mô I 4
5 1 Kinh tế vĩ mô I 4
6 1 Quản trị học 3
7 2 Nguyên lý chung của CN M-L 2 3
8 2 Tin học đại cương 3
9 2 Marketing căn bản 3
10 2 Luật kinh tế  3
11 2 Xã hội học 2
12 2 Toán cao cấp II 2
13 3 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 4
14 3 Nguyên lý kế toán 3
15 3 Kinh tế ngành 3
16 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
17 3 Đường lối CM Việt Nam 3
18 3 Kinh tế lượng 3
19 4 Phương pháp định lượng 4
20 4 Hệ thống thông tin quản lý 3
21 4 Kế toán tài chính 4
22 4 Thống kê kinh doanh 4
23 4 Kinh tế quốc tế 3
24 5 Kế toán quản trị 3
25 5 Quản trị kinh doanh quốc tế 4
26 5 Quản trị chiến lược 4
27 5 BTL: Quản trị chiến lược 1
28 5 Quản trị chất lượng toàn diện 3
29 5 Quản trị chuỗi cung ứng 3
30 6 Nghiên cứu Marketing 3
31 6 BTL: Nghiên cứu Marketing 1
32 6 Quản trị dự án 3
33 6 Quản trị marketing 4
34 6 BTL: Quản trị marketing 1
35 6 Quản trị nguồn nhân lực 4
36 6 Quản trị sản xuất 4
37 7 Quản trị tài chính+BTL (1) 4
38 7 BTL: Quản trị tài chính 2
39 7 Thanh toán quốc tê 2
40 7 Khởi sự kinh doanh 3
41 7 Đề án: khởi sự kinh doanh 2

     HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

            A- Hình thức 1 (Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp)                            15 ĐVHT
  

                 -  Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp

                 -  Thi tốt nghiệp bao gồm các môn thi tốt nghiệp sau:

                         1- Nghiệp vụ I: Nghiên cứu và Quản trị Marketing
  
                         2- Nghiệp vụ II: Quản trị Tài chính
 
           B- Hình thức 2 (bảo vệ Luận văn tốt nghiệp)                                15 ĐVHT