Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngành: Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh quốc tế
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tào: Vừa học vừa làm
 
1.Mục tiêu đào tạo:
 
       Các cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp cao và thông thạo ngoại ngữ. 
 
       Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế, đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; vận tải, bảo hiểm và đầu tư quốc tế. Sinh viên có khả năng nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh quốc tế để ra các quyết định và thực hiện các hoạt động trong kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, các kiến thức cơ bản về hoạch định chiến lược trong kinh doanh quốc tế cũng được đề cập và cung cấp cho người học. 
 
        Lĩnh vực hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

          - Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

          - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

          - Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – giao nhận, bảo hiểm quốc tế.

          - Các khu chế xuất, khu công nghệ cao.

          - Các cơ quan hợp tác kinh tế thương mại quốc tế của Việt Nam và của nước ngoài tại Việt Nam. 

          - Các cơ quan nghiên cứu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại quốc tế và quan hệ kinh tế đối ngoại.

2. Thời gian đào tạo:        4 năm

3. Khối lượng kiến thức: 131 ĐVHT

4. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT, THCN 

5. Quy trình đào tạo:        Theo niên chế

6. Thang điểm:                  10

7. Chương trình khung:  
 

TT Học kỳ Môn học ĐVHT
1 1 Toán cao cấp (I) 4
2 1 Triết học Mác-Lênin 4
3 1 Pháp luật đại cương 3
4 1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 1 3
5 1 Kinh tế vi mô I 4
6 1 Kinh tế vĩ mô I 4
7 1 Xã hội học                                                    2
8 2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 3
9 2 Tin học đại cương 3
10 2 Luật kinh tế                                                   3
11 2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
12 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3
13 2 Marketing căn bản 3
14 2 Toán cao cấp (II) 2
15 3 Phương pháp định lượng trong kinh tế 3
16 3 Quản trị học 3
17 3 Nguyên lý kế toán 3
18 3 Kinh tế ngành 3
19 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
20 3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3
21 3 Kinh tế lượng 3
22 3 Kinh tế quốc tế 3
23 4 Thống kê kinh doanh 3
24 4 Marketing quốc tế 2
25 4 Nghiên cứu Marketing 3
26 4 Quản trị dự án 3
27 4 Quản trị chiến lược 3
28 4 Quản trị Marketing 3
29 4 Kế toán quản trị 3
30 4 Kế toán tài chính 4
31 4 Quản trị nguồn nhân lực 3
32 5 Luật thương mại quốc tế 3
33 5 Đầu tư quốc tế 3
34 6 Đề án môn học: kinh tế quốc tế 2
35 6 Quản trị kinh doanh quốc tế 3
36 6 Thương mại điện tử 2
37 6 Kinh doanh xuất nhập khẩu 4
38 6 Quy tắc và định chế thương mại toàn cầu 2
39 7 Sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ 3
40 7 Quản trị chất lượng toàn diện 3
41 7 Thanh toán và tài chính trong thương mại QT 3
42 7 Quản trị tài chính 3
43 7 Vận tải và bảo hiểm trong kinh doanh xuất nhập khẩu 4
44 7 Thị trường chứng khoán 2
 

 Hình thức thực tập tốt nghiệp 


       Hình thức 1 (bảo vệ chuyên đề)                               15 DVHT


           1. Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp 


           2. Thi tốt nghiệp


                     - Nghiệp vụ I: Kinh tế quốc tế, Quản trị KD quốc tế


                   - Nghiệp vụ II: Kinh doanh xuất nhập khẩu, vận tải và bảo hiểm trong kinh doanh xuất nhập khẩu


        Hình thức 2 (bảo vệ luận văn tốt nghiệp)               15 DVHT