Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                     

Ngành Luật kinh doanh
Trình độ đào tạo:  Đại học
Loại hình đào tạo: VLVH

 1.  Mục tiêu đào tạo:

        Đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu của Nhà trường là xây dựng, đào tạo kiến thức cho các sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt ; có  kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời được trang bị những  kiến thức cơ bản và những năng lực đủ để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế ở góc độ khoa học pháp lý.

        Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanhcủa Trường Đại học ĐàNẵngsẽ có nhiều cơ hội để trở thành các chuyên gia kinh tế am hiểu pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năngđảm nhận những vị trí công tácliên quan đến hoạt động kiểm soát, pháp chếtại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước.Đồng thời, với những nỗ lực nhất định,các cử nhân có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan tư pháp (điều tra, kiểm sát các vụ việc kinh tế - thương mại), các Trung tâm trọng tài thương mại, các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn,bổ trợ pháp luậthoặc các tổ chức phi chính phủ khác.

        Cụ thể, khi tốt nghiệp, các cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh sẽ nắm vững các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp sau:

        - Những kiến thức kinh tế, quản trị kinh doanh cần thiết làm nền tảng cho việc nghiên cứu, học tập và tác nghiệp khi tiến hành các hoạt động liên quan đến pháp luật kinh doanh tại mọi vị trí công tác.

        - Pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như mô hình của những công ty quốc tế.

        - Pháp luật về giao kết và thực hiện các loại hợp đồng trong kinh doanh.

        - Pháp luật về tài chính công, tài chính doanh nghiệp, pháp luật về ngân hàng, về tài sản, về đấu thầu, thanh toán trong thương mại…

        - Pháp luật trong hoạt động thương mại quốc tế như pháp luật về mua bán hàng hoá quốc tế, pháp luật trong thanh toán quốc tế, pháp luật về đầu tư quốc tế, chuyển giao công nghệ, tranh chấp trong đầu tư - thương mại quốc tế…

        - Có kỹ năng thích hợp trong việc tư vấn pháp luật, định hướng cho các tổ chức kinh tế- xã hội tham gia tố tụng, vận dụng các căn cứ pháp lý khi cùng doanh nghiệp tham gia vào các vụ việc tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh với tư­ cách nguyên đơn, bị đơn hoặc với tư cách là người có quyền liên quan…

2. Thời gian đào tạo: 4 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 ĐVHT

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Quy trình đào tạo: Theo hình thức niên chế

6. Thang điểmđánh giá: 10

7. Khung chương trình đào tạo:
 
   
TT Tên học phần ĐVHT
1 Toán giải tích 4
2 Kinh tế vi mô I 4
3 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 1 4
4 Triết học Mác-Lênin 6
5 Pháp luật đại cương 3
6 Anh văn đại cương 1 4
7 Đại số tuyến tính 2
8 Anh văn đại cương 2 3
9 Marketing căn bản 4
10 Tin học đại cương 4
11 Kinh tế vĩ mô I 4
12 Quản trị học 4
13 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 4
14 Xã hội học 2
15 Luật kinh tế 3
16 Anh văn đại cương 3 3
17 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 4
18 Kinh tế ngành 3
19 Nguyên lý kế toán 4
20 Kinh tế quốc tế 3
21 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4
22 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4
23 Phương pháp định lượng trong kinh tế 4
24 Kinh tế lượng 4
25 Kinh tế công cộng 2
26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
27 Nghiên cứu Marketing 3
28 Thống kê kinh doanh 3
29 Thị trường chứng khoán 2
30 Marketing quốc tế 2
31 Quản trị dự án 3
32 Quản trị nguồn nhân lực 4
33 Quản trị chiến lược 4
34 Quản trị Marketing 4
35 Luật thương mại quốc tế 3
36 Anh văn chuyên ngành 1 3
37 Đầu tư quốc tế 3
38 Đề án môn học: Kinh tế quốc tế 2
39 Kế toán quản trị 3
40 Kế toán tài chính 4
41 Khởi sự kinh doanh 2
42 Kinh doanh xuất nhập khẩu 4
43 Quản trị chất lượng toàn diện 3
44 Quản trị kinh doanh quốc tế 3
45 Quản trị tài chính 4
46 Quy tắc và định chế thương mại toàn cầu 2
47 Sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ 3
48 Thanh toán và tài chính trong Thương mại quốc tế 3
49 Thương mại điện tử 2
50 Vận tải và bảo hiểm trong kinh doanh xuất nhập khẩu 4
 
Hình thức thực tập tốt nghiệp

      Hình Thức 1 (bảo vệ chuyên đề )                                        15 ĐVHT           

          1. Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp

          2. Thi tốt nghiệp:

                 Trong đó:

                       - Nghiệp vụ I: Luật dân sự

                       - Nghiệp vụ II: Luật thương mại quốc tế 

     Hình Thức 2(bảo vệ Luận văn)                                          15 ĐVHT

         1. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp