Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                      

Ngành:   Kế toán
Trình độ đào tạo:  Đại học
Loại hình đào tạo:  VLVH

                       
1. Mục tiêu đào tạo

        Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và quản lý đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo chuẩn mực chung của ĐHĐN, Phân hiệu đưa ra khung chương trình đào tạo Đại học ngành Kế toán được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

           - Khung chương trình được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo ngành Kế toán của trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng.

           - Do đặc điểm nền sản xuất ở Tây Nguyên gắn với Nông nghiệp, nên người học chuyên ngành kế toán rất cần các kiến thức cơ bản về trồng trọt và chăn nuôi, cũng như hiểu biết các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp.

           - Trang bị các kiến thức chuyên sâu về kế toán, kế toán tài chính, giúp cho người học biết cách tổ chức các hoạt động kế toán trong các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

          - Người học có các kỹ năng về kế toán, kế toán máy, nắm vững hệ thông thông tin kế toán, cách thức luân chuyển hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp.

          - Tham mưu cho giám đốc doanh nghiệp ra các quyết định đầu tư và tài trợ trong doanh nghiệp.

          - Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính: người học có thể làm việc trong các bộ phận kế toán tài chính doanh nghiệp, với các chức danh: kế toán chi phí, kế toán thanh toán, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp. 

2. Thời gian đào tạo:        4 năm

3. Khối lượng kiến thức:  139 ĐVHT

4. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Quy trình đào tạo:        Theo niên chế

6. Thang điểm:                  10

7. Chương trình khung:  

 

TT Học kỳ

Môn học

ĐVHT
1 1 Toán cao cấp I 4
2 1 Pháp luật đại cương 3
3 1 Quản trị học 4
4 1 NLC CN M-L1 2
5 1 Kinh tế vĩ mô I 4
6 2 Kinh tế vi mô I 4
7 2 NLC CN M-L 2 3
8 2 Toán cao cấp II 2
9 2 Tin học Đại cương 3
10 2 Marketing căn bản 4
11 2 Luật kinh tế 3
12 2 Xã hội học 2
13 3 Lý thuyết xác suất và thống kê 4
14 3 Đường lối CM Việt Nam 3
15 3 Nguyên lý kế toán 4
16 3 Kinh tế quốc tế 3
17 3 Kinh tế lượng 3
18 3 Phương pháp định lượng trong kinh tế 4
19 4 Tư tưởng HCM 2
20 4 Tài chính- Tiền tệ 4
21 4 Chuyên đề thuế 3
22 4 Thống kê kinh doanh 4
23 4 Kế toán tài chính 1 5
24 4 Thanh toán quốc tê 3
25 4 Thị trường vốn và các định chế tài chính 3
26 5 Hệ thống thông tin kế toán 1 4
27 5 Kế toán quản trị 4
28 5 BTL: Kế toán quản trị 2
29 5 Kế toán tài chính 2 3
30 5 BTL: Kế toán tài chính 2
31 5 Kiểm toán căn bản 3
32 5 Quản trị chiến lược 4
33 6 Kế toán hành chính sự nghiệp 2
34 6 Kiểm toán tài chính 4
35 6 BTL: Kiểm toán tài chính 2
36 6 Hệ thống thông tin kế toán 2 4
37 6 BTL: Hệ thống thông tin kế toán 2
38 6 Lập báo cáo tài chính 2
39 7 Phân tích báo cáo tài chính 4
40 7 Quản trị tài chính 4
41 7 Kế toán công ty 3
42 7 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3
43 7 Quản trị ngân hàng thương mại 4
 
 HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

            A- Hình thức 1 (Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp)                            15 ĐVHT
 

                 -  Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp

                 -  Thi tốt nghiệp bao gồm các môn thi tốt nghiệp sau:

                         1- Nghiệp vụ I: Kế toán tài chính
  
                         2- Nghiệp vụ II: Kế toán quản trị + Phân tích tài chính
 
           B- Hình thức 2 (bảo vệ Luận văn tốt nghiệp)                                15 ĐVHT
 
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion