Thứ hai, ngày 18/12/2017

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                  

Chuyên ngành: Kế toán
Trình độ đào tạo: Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy


1. Thời gian đào tạo: 1.5 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 54 ĐVHT

3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao đẳng

4. Qui trình đào tạo:Niên chế.

5. Loại hình đào tao: Chính quy

6. Thang điểm: 10

7. Khung chương trình đào tạo

 

Học kỳ

Môn học

ĐVHT
1 Toán cao cấp (Đại số tuyến tính) 2
1 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 3
1 Phương pháp định lượng trong KT 3
1 Quản trị tài chính 3
1 Kinh tế hộ trang trại 2
1 Kế toán quản trị 3
1 Kế toán tài chính 2 4
    20
2 Kiểm toán tài chính 3
2 Tin học hoá kế toán 3
2 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3
2 Marketing căn bản 3
2 Kế toán công ty 2
2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2
2 Thị trường và định chế tài chính 2
2 Kỹ thuật nộng nghiệp ĐC 2
    20
3 Quản trị chiến lược 2
3 Nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế 2
3 Thực tập tốt nghiêp 10
 

 
            HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
   
                A- Hình thức 1 (Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp)

                      
1. Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp:                                           4 DVHT

                      
2. Thi tốt nghiệp bao gồm các môn thi tốt nghiệp sau:

                           - Nghiệp vụ I: Kế toán Tài chính:                                      3 DVHT

                        - Nghiệp vụ II: Kế toán Quản trị & Phân tích Báo cáo tài chính: 3 DVHT

                B- Hình thức 2 (bảo vệ Luận văn tốt nghiệp)                       10 DVHT

abortion pill services abortion pill articles having an abortion