Thứ hai, ngày 18/12/2017

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành đào tạo:  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính qui

                                                        

1. Mục tiêu đào tạo

      1.1. Mục tiêu chung

            - Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

            - Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội liên quan đến phát triển du lịch, những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh, những kiến thức chuyên sâu trong quản trị kinh doanh du lịch.

            - Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị doanh nghiệp du lịch.

      1.2. Chuẩn đầu ra: Sinh viên ngành QTKD du lịch khi tốt nghiệp phải đạt các tiêu chuẩn sau:

           1.2.1. Kiến thức

           - Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh

           - Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp dịch vụ du lịch như hoạch định, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị Marketing… cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định.

           - Hiểu biết sâu sắc về hoạt động nghiệp vụ trong các doanh nghiệp du lịch điển hình như khách sạn, nhà hàng, lữ hành…

           - Hiểu biết về chính trị và giáo dục quốc phòng phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà Nước.

           1.2.2. Kỹ năng

           - Phân tích, xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách phát triển doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch.

           - Tổ chức và điều hành các công việc trong các lĩnh vực tổ chức cung ứng dịch vụ, các hoạt động chức năng như tài chính, nhân sự, Marketing của các doanh nghiệp dịch vụ, đặc biệt là du lịch.

           - Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp du lịch điển hình như khách sạn, nhà hàng, lữ hành…

           - Giao tiếp và giải quyết công việc bằng ngoại ngữvới trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 350, tin học trình độ A trở lên.

           - Giao tiếp tốt trong môi trường làm việc tập thể.

           - Độc lập nghiên cứu các vấn đề quản trị, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

           - Sử dụng tin học trong giải quyết công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.

          1.2.3. Thái độ và hành vi

          - Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nghiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị, năng động và sáng tạo.

          - Yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp.

          - Quan hệ cộng đồng tốt và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

          - Quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp.

2. Thời gian đào tạo:        4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 148 ĐVHT, 5 ĐVHT Giáo dục thể chất và 4 tuần hoạc Giáo dục quốc phòng

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN

5. Quy trình đào tạo: Niên chế

6. Thang điểm: 10

7. Nội dung chương trình:

 a.Nội dung chương trình

STT Mã học Phần Tên học phần Số tín chỉ HP tiênquyết (*)
HP họctrước
HP song hành (+)
 
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 39  
7.1.1. Lý luận chính trị 10  
1 1110021 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2  
2 1110031 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 1110021
3 1110011 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 1110021;1110031
4 1110041 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1110011
7.1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 4  
5 1130061 Pháp luật đại cương 2  
6 1140141 Xã hội học 2  
7.1.3. Ngoại Ngữ 11  
7 1120011 Anh văn1 3  
8 1120021 Anh văn 2 2 1120011
9 1120031 Anh văn 3 2 1120021
10 1120092 Tiếng Anh trong du lịch 1 2 1120031
11 1120102 Tiếng Anh trong du lịch 2 2 1120092
7.1.4. Toán – Tin – Khoa học tự nhiên: 14  
12 1140011 Phương pháp định lượng trong kinh tế 3  
13 1210071 Tin học đại cương 3  
14 1140112 Nguyên lý thống kê kinh tế 3  
15 1210091 Toán cao cấp 1 3  
16 1210101 Toán cao cấp 2 2 1210091
7.1.5. Giáo dục thể chất    
17 1310021 Giáo dục thể chất1 1  
18 1310031 Giáo dục thể chất2 1  
19 1310041 Giáo dục thể chất3 1  
20 1310051 Giáo dục thể chất4 1  
21 1310061 Giáo dục thể chất5 1  
7.1.6. Giáo dục quốc phòng    
22 1310011 Giáo dục Quốc phòng 4 tuần  
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86  
7.2.1. Kiến thức cơ sở 20  
7.2.1.1. Kiến thức cơ sở khối ngành 9  
23 1140092 Kinh tế vĩ mô 3  
24 1140082 Kinh tế vi mô 3  
25 1150172 Quản trị học 3  
7.2.1.2. Kiến thức cơ sở ngành 11  
26 1180272 Tổng quan về du lịch 3  
27 1140102 Marketing căn bản 3  
28 1180052 Luật du lịch 2 1130061
29 1220192 Nguyên lý kế toán 3  
7.2.2. Kiến thức ngành chính 30  
7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành chính 15  
30 1180123 Quản trị chiến lược du lịch 3 1150172
31 1180183 Quản trị nguồn nhân lực du lịch 3 1150172
32 1180193 Quản trị tài chính và kế toán khách sạn 3 1220192
33 1180133 Quản trị cung ứng dịch vụ 3 1150172
34 1160093 Marketing dịch vụ 3 1140102
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính 15  
35 1180083 Nguyên lý kinh doanh du lịch 3  
36 1180153 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 1180083
37 1180163 Quản trị kinh doanh lưu trú 3 1180083
38 1180173 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3  
39 1180203 Quản trị thực phẩm, đồ uống trong nhà hàng 3  
7.2.3. Kiến thức bổ trợ 23  
40 1180063 Nghệ thuật giao tiếp 2  
41 1180093 Phong tục tập quán, lễ hội truyền thống 3  
42 1180033 Du lịch bền vững 2  
43 1180233 Thiết kế và quản lý tour 2  
44 1180023 Điểm tuyến du lịch Việt Nam 2  
45 1180103 Quản lý chi phí trong dịch vụ lưu trú 2 1180163
  Chọn 10 tín chỉ    
46 1180263 Tổ chức lễ hội và sự kiện 2  
47 1160233 Thương mại điện tử 3  
48 1180073 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3  
49 1150083 Phát triển kỹ năng quản trị 3 1150172
50 1140131 Phương pháp NCKH 2  
51 1150073 Nghiên cứu Marketing 3 1140102
52 1180213 Quy trình phục vụ trong KS-NH 2  
53 1180253 Tổ chức các hoạt động khu nghỉ mát, du thuyền và giải trí 2  
54 1180113 Quản lý hội nghị và tổ chức sự kiện cấp cao 2  
55 1180143 Quản trị doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ 3 1150172
7.2.4. Đề án môn học và hoạt động ngoại khóa 3  
56 1180013 Đềán môn học – Lập dự án kinh doanh du lịch 2  
57 1180223 Tham quan thực tếmô hình kinh doanh du lịch 1  
58   Hoạt động ngoại khóa    
59   Tham quan tìm hiểu hoạt động du lịch    
7.2.5. Thực tập cuối khóa 10  
Hình Thức 1    
60 1180244 Thực tập tốt nghiệp 4  
61   Học bổ sung kiến thức bổ trợ chuyên ngành 6  
Hình Thức 2    
62 1180044 Khóa luận tốt nghiệp* 10  
 

 
   b.Kế hoạch giảng dạy:

Học kỳ TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú
1 01 1110021 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1 2  
02 1140082 Kinh tế vi mô 3  
03 1210091 Toán cao cấp 1 3  
04 1130061 Pháp luật đại cương 2  
05 1120011 Anh văn 1 3  
06 1310021 Giáo dục thể chất 1 1 Chứng chỉ
07 1210071 Tin học đại cương 3  
08 1140141 Xã hội học 2  
2 01 1110031 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2 3  
02 1310011 Giáo dục quốc phòng 4 tuần  
03 1140092 Kinh tế vĩ mô 3  
04 1210101 Toán cao cấp 2 2  
05 1140112 Nguyên lý thống kê kinh tế 3  
06 1120021 Anh văn 2 2  
07 1140102 Marketing căn bản 3  
08 1310031 Giáo dục thể chất 2 1 Chứng chỉ
3 01 1110041 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
02 1150172 Quản trị học 3  
03 1160093 Marketing dịch vụ 3  
04 1120031 Anh văn 3 2  
05 1140011 Phương pháp định lượng trong kinh tế 3  
06 1180272 Tổng quan về du lịch 3  
07 1310041 Giáo dục thể chất 3 1 Chứng chỉ
4 01 1110011 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3  
02 1120092 Tiếng Anh trong du lịch 1 2  
03 1310051 Giáo dục thể chất4 1 Chứng chỉ
04 1180052 Luật du lịch 2  
05 1220192 Nguyên lý kế toán 3  
06 1180083 Nguyên lý kinh doanh du lịch 3  
07 1140131 Phương pháp NCKH 2 Học phần tự chọn
08 1180063 Nghệ thuật giao tiếp 2  
09   Tham quan tìm hiểu hoạt động du lịch    
5 01 1120102 Tiếng Anh trong du lịch 2 2  
02 1310061 Giáo dục thể chất 5 1 Chứng chỉ
03 1180193 Quản trị tài chính và kế toán khách sạn 3  
04 1180133 Quản trị cung ứng dịch vụ 3  
05 1180183 Quản trị nguồn nhân lực du lịch 3  
06 1150073 Nghiên cứu marketing 3 Học phần tự chọn
07 1180073 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 Học phần tự chọn
 
 
6
01 1180123 Quản trị chiến lược du lịch 3  
02 1180093 Phong tục tập quán, lễ hội truyền thống 3  
03 1180103 Quản lý chi phí trong dịch vụ lưu trú 2  
04 1180263 Tổ chức lễ hội và sự kiện 2 Học phần tự chọn
06 1180163 Quản trị kinh doanh lưu trú 3  
07 1180013 Đềán môn học – Lập dự án kinh doanh du lịch 2  
7 01 1180153 Quản trị kinh doanh lữ hành 3  
02 1180173 Quản trị kinh doanh nhà hàng 3  
03 1180203 Quản trị thực phẩm, đồ uống trong nhà hàng 3  
04 1180033 Du lịch bền vững 2  
05 1180023 Điểm tuyến du lịch Việt Nam 2  
06 1180233 Thiết kế và quản lý tour 2  
07 1180223 Tham quan thực tếmô hình kinh doanh du lịch 1  
08   Hoạt động ngoại khóa 2 tuần  
8   Thực tập cuối khóa 10  
01 1180244 Thực tập tốt nghiệp 4 Hình thức 1
    Học phần tự chọn 1 3  
    Học phần tự chọn 2 3  
02 1180044 Khóa luận tốt nghiệp 10 Hình thức 2
     
        HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

             * Tất cả sinh viên thi các môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 
                   A- Hình thức 1 (bảo vệ chuyên đề và thi tốt nghiệp)        15 DVHT


                       a) Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp
                    
                       b) Thi tốt nghiệp bao gồm các môn thi tốt nghiệp sau:
       
                              1- Nghiệp vụ I: Nguyên lý kinh doanh du lịch và Quản trị cung ứng dịch vụ
       
                              2- Nghiệp vụ II: QTKD lưu trú và QTKD lữ hành
 
                    B- Hình thức 2 (bảo vệ Luận văn tốt nghiệp)                15 DVHT