Thứ hai, ngày 18/12/2017

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngành Kinh tế
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế phát triển
Trình độ đào tạo:  Đại học
Loại hình đào tạo: Chính qui

 

1. Mục tiêu đào tạo

    1.1. Mục tiêu chung

        Đào tạo cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Phát triển có năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn đào tạo trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình công việc, gắn bó với nghề nghiệp, trung thực và mẫn cán trong công việc được giao.

    1.2. Chuẩn đầu ra

         1.2.1. Kiến thức

         - Nắm được những kiến thức và tri thức về Kinh tế Phát triển, vận dụng được vào thực tiễn để tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế của ngành, địa phương và doanh nghiệp để ra quyết định về chính sách, định hướng phát triển, hoạch định các giải pháp kinh tế đặt ra trong bối cảnh hội nhập mở cửa và phát triển;   

         - Nắm được cách thức để phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động kinh tế, các dự án, sử dụng các nguồn lực, để phân tích chính sách kinh tế, để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tê xã hội địa phương, để phân tích và thẩm định dự án.   

         - Phân tích và nghiên cứu cơ bản nhằm xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong thực tiễn công tác tại tổ chức có liên quan tới chuyên ngành Kinh tế phát triển, kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập;

         1.2.2. Kỹ năng

         - Tiếp cận và thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng của thị trường lao động và kỹ năng làm việc theo nhóm;

         - Tổ chức công việc, giao tiếp cá nhân, tổ chức liên quan và khả năng làm việc độc lập. 

         - Giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường làm việc của bối cảnh hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế phát triển có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 350.

         1.2.3. Thái độ và hành vi

          - Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của cơ quan. Làm việc với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh;

          - Có đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, luôn có tinh thần cải tiến sáng kiến và chuyên nghiệp trong công tác.

          - Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng;

          - Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức.

      1.3. Cơ hội nghề nghiệp:

          Các cử nhân ngành kinh tế phát triển đủ khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước cấp Trung ương và địa phương trên toàn quốc, cụ thể những nhóm cơ quan, tổ chức sau đây:

          - Các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Xã hội từ Trung ương đến địa phương;

          - Các cơ sở đào tạo, Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội;

          - Các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước và ban quản lý các dự án phát triển kinh tế xã hội.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 171 ĐVHT, 5 ĐVHT Giáo dục thể chất và 4 tuần giáo dục quốc phòng.

4. Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp PTTH, THCN.

5. Quy trình đào tạo: Theo học  Niên chế .

6. Thang điểm:           10

7. Nội dung chương trình:
 

 

Học kỳ Môn học ĐVHT
1 Triết học Mác-Lênin 6
1 Kinh tế vi mô I 3
1 Toán cao cấp I 4
1 Pháp luật đại cương 3
1 Toán cao cấp II 2
1 Anh văn I 4
1 Giáo dục thể chất 1 1
2 Tin học đại cương 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 1 4
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 4
2 Giáo dục Quốc phòng 4 tuần
2 Kinh tế vĩ mô I 3
2 Xã hội học 2
2 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 4
2 Anh văn II 3
2 Luật kinh tế 3
2 Giáo dục thể chất 2 1
2 Quản trị học 3
3 Lịch sử Đảng CSVN 3
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3
3 Lịch sử các học thuyết KT 4
3 Kinh tế vi mô 2 4
3 Nguyên lý kế toán 4
3 Anh văn III 3
3 Marketing CB 3
3 Giáo dục thể chất 3 1
4 Kinh tế ngành 2
4 Kinh tế quốc tế 3
4 Phương pháp định lượng trong kinh tế 4
4 Tài chính tiền tệ 3
4 Giáo dục thể chất 4 1
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Kinh tế lượng 4
4 Kỷ thuật công nghiệp đại cương 4
5 Kỷ thuật nông nghiệp đại cương 4
5 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
5 Kinh tế công 3
5 Anh văn chuyên ngành I 3
5 Kinh tế phát triển 4
5 Giáo dục thể chất 5 1
5 Kinh tế hộ trang trại 3
5 Kinh tế vĩ mô 2 4
6 Kinh tế môi trường 3
6 Kinh tế nông nghiệp 3
6 Kinh tế phát triển nâng cao+DA 2Trình 3
6 Kinh tế lao động 2
6 Kinh  tế đầu tư 3
6 Anh văn chuyên ngành II 3
6 Tài chính công 3
6 Quản trị tài chính 4
7 Thuế 2
7 Kế hoạch hoá phát triển KT-XH 2
7 Marketing địa phương 2
7 Chiến lược phát triển KT-XH 2
7 Quản lý Nhà nước về kinh tế 2
7 Phân tích kinh tế xã hội 2
7 Dân số và phát triển 2
7 Chương trình và dự án phát triển KT- XH 2
7 Kinh tế vùng và đô thị 3
7 Anh văn chuyên ngành III 3
7 Dự báo và phát triển KT - XH 3
  
       HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP:

            * Tất cả sinh viên thi các môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
          
                A- Hình Thức 1 (bảo vệ chuyên đề và thi tốt nghiệp)             15 ĐVHT

                      
                     1. Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp
           
                     2. Thi tốt nghiệp:

                         - Nghiệp vụ 1: Kinh tế Phát triển
                
                         - Nghiệp vụ 2: Dự báo phát triển KT-XH     
 
                 B- Hình Thức 2(bảo vệ Luận văn tốt nghiệp)                          15 ĐVHT