Thứ ba, ngày 16/01/2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. SAU ĐẠI HỌC
2. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
3. LIÊN THÔNG
4. VỪA LÀM VỪA HỌC
5. VỪA LÀM VỪA HỌC BẰNG 2
6. CAO ĐẲNG
7. KHÁC
8. ĐÀO TẠO NGĂN HẠN