Thứ ba, ngày 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                               Ngành:                   Quản trị kinh doanh               
                               Chuyên ngành:      Quản trị doanh nghiệp thương mại
                               Trình độ đào tạo:   Cao đẳng
                               Loại hình đào tạo:  Chính qui
 
1. Mục tiêu đào tạo

      Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp.

     Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực chuyên môn của quản trị doanh nghiệp thương mại. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học. Chương trình còn hướng đến khả năng tự nghiên cứu của sinh viên để người đọc có thể hành nghề một cách độc lập.

     Cơ hội nghề nghiệp: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp thương mại có thể làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 177 đvht

4. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông (tương đương) hoặc trung cấp nghề

5. Qui trình đào tạo: Niên chế

6. Thang điểm: Thang điểm 10

7. Khung chương trình đào tạo:

STT Học kỳ

Môn học

ĐVHT Đề cương
1 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5  
2 1 Toán cao cấp 4 Xem
3 1 Anh văn 1 4  
4 1 Tin học đại cương 4 Xem
5 1 Kinh tế vi mô 4 Xem
6 1 Kinh tế vĩ mô 4 Xem
7 1 Xã hội học 3  
8 1 Pháp luật đại cương 3 Xem
9 1 Giáo dục thể chất 1 1  
    Tổng: 31  
10 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Xem
11 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
12 2 Anh văn 2 3 Xem
13 2 Giáo dục quốc phòng 4 tuần  
14 2 Pháp luật kinh tế 3 Xem
15 2 Quản trị học 3 Xem
16 2 Toán kinh tế 4 Xem
17 2 Nguyên lý kế toán 3 Xem
18 2 Tài chính tiền tệ 3  
19 2 Xác suất thống kê 3 Xem
20 2 Kinh tế quốc tế 3  
21 2 Giáo dục thể chất 2 1  
    Tổng: 32  
22 3 Anh văn 3 4  
23 3 Soạn thảo văn bản 2  
24 3 Kế toán quản trị 4 Xem
25 3 Marketing căn bản 3 Xem
26 3 Quản lý chất lượng 3  
27 3 Quản trị doanh nghiệp thương mại 7  
28 3 Phân tích hoạt động kinh doanh 3  
29 3 Thuế 3  
30 3 Giáo dục thể chất 3 1  
    Tổng: 30  
31 4 Anh văn 4 4  
32 4 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4  
33 4 Hệ thống thông tin quản lý 3  
34 4 Thống kê kinh doanh 3  
35 4 Tâm lý học quản trị 3  
36 4 Kinh tế thương mại 4  
37 4 Quản trị lực lượng bán hàng 5  
38 4 Tài chính doanh nghiệp thương mại 3  
    Tổng: 29  
39 5 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 3  
40 5 Anh văn chuyên ngành 6  
41 5 Marketing thương mại 3  
42 5 Quản trị quan hệ khách hàng 3  
43 5 Kế toán doanh nghiệp thương mại 3  
44 5 Tín dụng và thanh toán quốc tế 3 Xem
45 5 Lập dự án kinh doanh 3  
46 5 Thị trường chứng khoán 2  
47 5 Quản trị chuỗi cung ứng 3  
    Tổng: 29  
48 6 Thực tập tốt nghiệp 5  
49 Thi tốt nghiệp: 8  
- Kiến thức cơ sở,gồm:  
4
+ Kinh tế thương mại
+ Quản trị học
- Kiến thức chuyên ngành, gồm: 4
+ Quản trị doanh nghiệp thương mại  
+ Quản trị lực lượng bán  
    Tổng: 13  
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion