Thứ ba, ngày 16/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 

Tên ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng
Trình độ đào tạo Cao đẳng
Loại hình đào tạo: Chính quy


1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo


      Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng nhưng so với các vùng khác của cả nước thì mọi mặt phát triển chậm và mức sống của người dân chưa cao. Một trong những nguyên nhân cơ bản là nguồn nhân lực còn thiếu và yếu. Để nhanh chóng thoát đói nghèo và dần dần tiến kịp các vùng khác, điều cần thiết và cấp bách là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, đặc biệt là đối tượng người dân tộc thiểu số - thành phần dân chiếm tỷ lệ đa số tại địa bàn.


      Ở Tây Nguyên, các ngành nghề cần đào tạo thuộc khối kỹ thuật và kinh tế là rất cần thiết. Vì nhu cầu của xã hội trên con đường đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành học Công nghệ kỹ thuật xây dựng là ngành học thu hút nhiều người học.


2.  Mục tiêu đào tạo


      Chương trình này nhằm đào tạo ra những Cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau


       + Có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.


       + Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và có kỹ năng thực hành cao. Có khả năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng, qui hoạch đô thị, thiết kế, thi công và quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp...


       + Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời


       + Tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.


       Cơ hội nghề nghiệp và khả năng phát triển nghề nghiệp:


       + Cử nhân CĐ ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có thể đảm nhiệm các công việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng, các chương trình hoặc dự án liên quan đến chuyên ngành.


       + Một số cơ quan cụ thể: Sở xây dựng, các Công ty tư vấn thiết kế, Công ty xây dựng, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án, Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường, Sở Tài chính - Vật giá, các ngân hàng đầu tư, các chương trình, dự án xây dựng, đầu tư phát triển


        + Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học.


        + Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo


3. Thời gian đào tạo:  3 năm


4. Cấu trúc và khối lượng kiến thức toàn khóa: 161 ĐVHT (không kể GDTC và GDQP) 


5. Quy trình đào tạo: Niên chế


6. Thang điểm: 10


7. Khung chương trình đào tạo:
 

 
STT Học kỳ Môn học ĐVHT Đề cương
LT-BT TH-TN Thực tập
1 1 Toán ứng dụng 4 0 0  
2 1 Vật lý đại cương 3 0 0  
3 1 Tin học đại cương +thực hành 2 1 0  Xem
4 1 Hóa học đại cương 3 0 0  Xem
5 1 Tiếng Anh 1 4 0 0  
6 1 Môi trường trong xây dựng 2 0 0 Xem 
7 1 Nguyên lý cơ bản của Triết học Mác-Lenin 4 0 0  
8 1 Giáo dục thể chất I 0 1 0  
9 1 Phương pháp học tập & Nghiên cứu khoa học 3 0 0  
    Tổng 25 2 0  
10 1 Giao tiếp cộng đồng 2 0 0  
11 1 Pháp luật và nghề nghiệp 3 0 0  
12 2 Giáo dục quốc phòng 4 tuần 0 0  
13 2 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 1 4 0 0  
14 2 Vẽ kỹ thuật xây dựng +thực hành trên máy 3 1 0  
15 2 Trắc địa 3 0 0  
16 2 Thực tập trắc địa 0 0 1  
17 2 Địa chất công trình 3 0 0  
18 2 Thực tập địa chất công trình 0 0 1  
19 2 Tiếng Anh 2 3 0 0 Xem 
20 2 Đường lối CM của ĐCSVN 3 0 0  
21 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0 0  Xem
22 2 Giáo dục thể chất 2 0 1 0  
    Tổng 25 2 2  
23 2 Phát triển dự án 3 0 0  
24 2 Cơ học cơ sở 4 0 0  
25 2 Vật liệu–cấu kiện xây dựng 4 0 0  
26 2 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 0 1 0  
27 3 Tiếng Anh 3 3 0 0  
28 3 GD thể chất 3 0 1 0  
29 3 Cơ học đất 3 0 0 Xem 
30 3 Nền móng + BTL 3 1 0 Xem
31 3 Sức bền vật liệu xây dựng 4 0 0  
32 3 Thí nghiệm sức bền vật liệu xây dựng 0 1 0  
33 3 Cơ học kết cấu + BTL 3 0 2  
    Tổng 27 4 4  
34 3 Kết cấu bê tông cốt thép I 4 0 0  
35 3 Đồ án kết cấu BTCT 1 0 0 2  
36 3 Kết cấu bê tông cốt thép II 3 0 0  
37 3 Kết cấu gạch – đá – gỗ 3 0 0  
38 3 Cấu tạo Kiến trúc Xây dựng 3 0 0  
39 3 Đồ án kiến trúc xây dựng 0 0 2  
40 4 Tiếng Anh  4 4 0 0  
41 4 Kết cấu thép 4 0 0  
42 4 Đồ án kết cấu thép 0 2 0  
43 5 Kinh tế xây dựng 3 0 0  
44 4 TT công nhân Xây dựng 0 4 0  
    Tổng 24 0 4  
45 5 Tiếng anh chuyên ngành xây dựng 4 0 0  
46 5 An toàn lao động 3 0 0  
47 5 Công nghệ thi công mới 3 0 0  
48 5 Kỹ thuật điện công trình 3 0 0  
49 5 Thực tập kiểm định công trình 0 0 1  
50 5 Kỹ thuật thi công 3 0 0  
51 5 Đồ án kỹ thuật thi công 0 0 2  
52 5 Định mức xây dựng 4 0 0  
53 5 Tổ chức & quản lý  thi công công trình xây dựng 3 0 0  
54 5 Đồ án Tổ chức & quản lý thi công công trình xây dựng 0 0 2  
    Tổng cộng 24 0 5  
55 6 Thực tập tốt nghiệp 0 0 4  
56 6 Đồ án chuyên ngành XD 0 0 8  
    Tổng 0 0 12