Thứ hai, ngày 18/12/2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Kế toán
Chuyên ngành:  Kế toán doanh nghiệp
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Loại hình đào tạo: Chính qui

1. Mục tiêu đào tạo 

       Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp thương mại, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường; có khả năng học tiếp lên bậc học cao hơn.

      Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:  157 đvht (không kể GD thể chất và GD quốc phòng)

4. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, trung cấp nghề

5. Qui trình đào tạo: Niên chế

6. Thang điểm: Thang điểm 10

7. Khung hương trình đào tạo:  
 

STT Học kỳ Môn học ĐVHT Đề cương
1 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 5  
2 1 Pháp luật đại cương 3 Xem
3 1 Toán cao cấp 4 Xem
4 1 Anh văn 1 4  
5 1 Tin học đại cương 3 Xem
6 1 Kinh tế vi mô 4 Xem
7 1 Kinh tế vĩ mô 4 Xem
8 1 Giáo dục thể chất 1 1  
9 1 Xã hội học 3  
    Tổng: 30  
10 2 Giáo dục quốc phòng 4 tuần  
11 2 Xác suất thống kê 3 Xem
12 2 Pháp luật kinh tế 3 Xem
13 2 Anh văn 2 3 Xem
14 2 Quản trị học 4 Xem
15 2 Nguyên lý Thống kê 3  
16 2 Tài chính – tiền tệ 3  
17 2 Nguyên lý kế toán 4 Xem
18 2 Kinh tế quốc tế 3  
19 2 Giáo dục thể chất 2 1  
    Tổng: 28  
20 3 Marketing căn bản 3 Xem
21 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Xem
22 3 Đường lối cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam 3  
23 3 Soạn thảo văn bản 2  
24 3 Kế toán hành chính sự nghiệp 3  
25 3 Anh văn 3 4  
26 3 Kế toán tài chính 1 6 Xem
27 3 Thuế 3  
28 3 Tài chính doanh nghiệp Thương mại 3  
29 3 Giáo dục thể chất 3 1  
    Tổng: 30  
30 4 Kế toán quản trị 4 Xem
31 4 Hệ thống thông tin kế toán 3  
32 4 Anh văn 4 4  
33 4 Kiểm toán 3  
34 4 Thống kê kinh doanh 3  
35 4 Tin học ứng dụng trong kế toán 3  
36 4 Kế toán tài chính 2 6  
37 4 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 3  
    Tổng: 29  
38 5 Kế toán trên máy vi tính 3  
39 5 Anh văn chuyên ngành 5  
40 5 Quản lý chất lượng 3  
41 5 Quản trị chuỗi cung ứng 3  
42 5 Phân tích hoạt động kinh doanh 3  
43 5 Phương pháp định lượng trong kinh tế 4 Xem
44 5 Tín dụng & thanh toán quốc tế 3 Xem
45 5 Thị trường chứng khoán 2  
46 5 Giao tiếp cộng đồng 3  
    Tổng: 29  
47 6 Thực tập tốt nghiệp 5  
48 6  Thi tốt nghiệp: 8  
6 - Kiến thức cơ sở: 4
6    + Kế toán quản trị  
6    + Nguyên lý Kế toán  
6 - Kiến thức chuyên ngành: 4
6    + Kế toán tài chính  
    Tổng: 13