Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

 

 

 

 

 

 

BA CÔNG KHAI

Cam kết chất lượng giáo dục

 

Chất lượng giáo dục thực tế

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 20) (11/01/2017 10:56:07 AM)
  Ngành Giáo dục tiểu học - Bậc Đại học (biểu mẫu 20) (09/10/2014 5:22:22 PM)
  Ngành Kỹ thuật điện, điện tử - Bậc Đại học (biểu mẫu 20) (09/10/2014 5:21:29 PM)
  Ngành Kinh doanh nông nghiệp - Bậc Đại học (biểu mẫu 20) (09/10/2014 5:20:22 PM)
  Ngành Luật Kinh tế - Bậc Đại học (biểu mẫu 20) (09/10/2014 5:17:08 PM)
 
  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 - 2016 (biểu mẫu 21) (11/01/2017 10:47:40 AM)
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014 (biểu mẫu 21) (09/10/2014 5:48:00 PM)
  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đại Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2013 (biểu mẫu 21) (07/12/2013 6:33:37 PM)
  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đaị học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2012 (biểu mẫu 21) (10/01/2013 3:59:51 PM)

Cơ sở vật chất

 

Tài chính

  Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 22) (11/01/2017 10:57:20 AM)
  Công khai cơ sở vật chất của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 22) (09/10/2014 5:49:36 PM)
  Công khai cơ sở vật chất của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2013 - 2014 (biểu mẫu 22) (07/12/2013 6:30:44 PM)
  Công khai cơ sở vật chất của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2012-2013 (biểu mẫu 22) (10/01/2013 4:09:50 PM)
 
  Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 24) (11/01/2017 10:59:31 AM)
  Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 24) (09/10/2014 5:55:00 PM)
  Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2012-2013 (biểu mẫu 24) (07/12/2013 6:09:20 PM)
  Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2011-2012 (biểu mẫu 24) (06/12/2012 3:37:50 PM)

Đội ngũ giảng viên cơ hữu

 

Báo cáo tự đánh giá

  Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 (biểu mẫu 23) (11/01/2017 10:58:41 AM)
  Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2015 - 2016 (biểu mẫu 23) (18/11/2015 2:03:47 PM)
  Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số: 5660/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (04/11/2014 10:49:30 PM)
 should i cheat on my boyfriend boyfriend cheat i j> Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 23) (09/10/2014 5:52:18 PM)
  Công khai đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2013-2014 (biểu mẫu 23) (07/12/2013 6:15:43 PM)
 
  Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát việc làm sinh viên khóa 4,5,6 tốt nghiệp năm 2015 và năm 2016 (04/01/2017 10:28:42 AM)
  Báo cáo tự đánh giá năm 2013 (07/01/2014 5:03:12 PM)