UD-CK

CALENDRIER DE TRAVAIL

Lịch công tác Tuần thứ 43 (02/11-08/11/2020)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

02/11/2020

 

08H00

Đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/500 tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Chánh VP Đảng ủy; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC, CBDA; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Bí thư ĐTN ĐHĐN; - Trường ĐHBK, Trường ĐHSP, Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo bộ phận chức năng (liên quan đến dự án ODA) do Trường sắp xếp; - Trường ĐHSPKT, Trường ĐHNN: Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các Phòng có liên quan; - Viện VNUK, Khoa Y Dược: Viện trưởng; Trưởng Khoa; đại diện lãnh đạo các Phòng có liên quan; - Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch: Đại diện lãnh đạo và các cán bộ phụ trách; - Theo Giấy mời.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

09H30

Họp Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Theo các QĐ số: 3539, 3540, 3541/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng ban PGS.TS. Lê Quang Sơn

10H30

Họp Tập thể lãnh đạo ĐHĐN

- ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; - Mời: Chánh VPĐU, Phó Trưởng ban PT Ban TCCB.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14H00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

15H00

Họp Hội đồng ĐHĐN

- Theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN; - Mời: Phó Trưởng ban PT Ban TCCB.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

THỨ BA

03/11/2020

 

13H30

Tập huấn Nghiên cứu Khoa học sinh viên

- BGĐ;

- Phòng KH&HTQT;

- GVHD;

- SV tham gia NCKH.

Hội trường C

Phòng KH&HTQT

15H00

Họp Ban chấp hành Công đoàn

- Như bên.

Phòng họp H303

Chủ tịch Công đoàn

15H30

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung các chức danh: ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023

BCH Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

18H30

Vòng chung kết Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc khu vực Miền Trung năm 2020

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHĐN; BTV Đoàn, BTK HSV các đơn vị trực thuộc; - Các đội thi tham dự Vòng Chung kết Olympic; - ĐVTN được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 43TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 22/10/2020; - Đại biểu có Giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi

THỨ TƯ

04/11/2020

08H00

Họp giao ban công tác thanh tra pháp chế

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra và Pháp chế; - Các trường đại học thành viên: Đại diện BGH phụ trách công tác thanh tra pháp chế, lãnh đạo bộ phận thanh tra pháp chế; - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK, Khoa Y Dược: Thủ trưởng đơn vị, cán bộ Phụ trách công tác thanh tra pháp chế (nếu có).

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc

14H00

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và            Trao bằng tốt nghiệp năm 2020

- Khách mời;

- Sinh viên có liên quan;

- Toàn thể CBGV.

Hội trường C

Giám đốc

15H30

Họp giao ban công tác đào tạo

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo Ban ĐT; - Các trường đại học thành viên: đại diện BGH, Trưởng Phòng ĐT; - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK, Khoa Y Dược, Khoa GDTC, Trung tâm ĐTTX, Trung tâm PTPM, Viện DNIIT: thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng/Tổ trưởng đào tạo

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc

THỨ NĂM

05/11/2020

08H00

Khai mạc Lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2020

Theo Thông báo số 51-TB/ĐU ngày 21/10/2020 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN

BTC lớp học

14H00

Sermina Phương pháp giảng dạy các môn Chính trị - Luật

- Mời Phòng KH&HTQT;

- Giảng viên tổ Bộ môn Luật và Cơ bản;

- Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng họp H303

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương

14H00

Làm việc với Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch hợp tác với UBND Tp. Đà Nẵng

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo Ban KHCN&MT, Các tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng; - Trường ĐHKT: Đại diện BGH, Phòng KH&HTQT; - Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng: Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn; - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư: Đại diện Lãnh đạo; - Theo Giấy mời.

Phòng họp tầng 16 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn và Giám đốc Sở Du lịch Tp.ĐN

16H00

Tiếp cán bộ, viên chức.

- Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H601

BCH Công đoàn

THỨ SÁU

06/11/2020

08H00

Hội ý Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên; - Mời: Đ/c Lê Quang Sơn; Chánh VP Đảng ủy.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

15H00

Họp Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN hợp tác với Sở KH&CN Đà Nẵng năm 2019 - đợt 1

- Theo các QĐ số 3757, 3758, 3759, 3760/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN; - Các Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0803 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Quang Sơn

THỨ BẢY

07/11/2020

07H30

Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục Thể chất và hoạt động Thể thao trong trường học"

- Đại biểu khách mời; -Toàn thể CBVC Khoa GDTC và Trung tân Thể thao.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

07H45-13H45

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020 (Từ ngày 07/11/2020 – 08/11/2020)

Theo Công văn số 49-CV/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy ĐHĐN.

Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN

BTC lớp học

18H30

Hoạt động đón Tân sinh viên Khoa Sư phạm và Dự bị đại học

- Mời BGĐ;

- Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Tổ;

- Toàn thể giảng viên Khoa SP&DBĐH;

- Sinh viên các lớp thuộc khoa SP&DBĐH.

Hội trường C

Ban tổ chức

CHỦ NHẬT

08/11/2020

08H00

Tập huấn kỹ năng trình bày dự án và kỹ năng tranh biện cho các đội tham gia cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh viên – StarAwards 2020

Các đội tham gia cuộc thi.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi

13H30

Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh viên – StarAwards 2020

- BTV Đoàn ĐHĐN và BTV Đoàn các đơn vị trực thuộc; - Thí sinh tham gia cuộc thi; - ĐVTN được triệu tập theo công văn triệu tập số 45TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 29/10/2020; - Đại biểu có giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi