UD-CK

CALENDRIER DE TRAVAIL

Lịch công tác Tuần thứ 23 (01/6-07/6/2020)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ BA

02/6/2020

08H00

Họp rà soát Công tác tổ chức Đại hội

- BTC Đại hội;

- Các tiểu ban;

- Tổ giúp việc phục vụ ĐH.

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy

08H00

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020

- Đảng ủy ĐHĐN: UBKT, Văn phòng;
- Các đảng ủy cơ sở: Đại diện BTV, UBKT;
- Đại biểu khách mời.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

14H00

Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

15H00

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Công đoàn ĐHĐN: Ban Thường vụ;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch).

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

THỨ TƯ

03/6/2020

14H00

Đại hội Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phiên trù bị

- Đại biểu khách mời;

- Toàn thể Đảng viên Phân hiệu;

Hội trường C

Bí thư Đảng ủy

THỨ NĂM

04/6/2020

07H30

Đại hội Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phiên chính thức

- Đại biểu khách mời;

- Toàn thể Đảng viên Phân hiệu;

Hội trường C

Bí thư Đảng ủy

14H00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn