UD-CK

WORKING CALENDAR

Lịch công tác Tuần thứ 27 (06/7-12/07/2020)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

06/7/2020

 

08H00

Họp Ban chấp hành Công đoàn

- Như bên.

Phòng H303

Chủ tịch Công đoàn

08H00

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài chính công đoàn cơ sở năm học 2019-2020

Theo công văn số 76/CĐĐHĐN-UBKT ngày 29/6/2020 của Công đoàn ĐHĐN

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN

14H00

Giao ban Cơ quan ĐHĐN (giao ban Quý II/2020)

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa); Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Kế toán trưởng ĐHĐN; Tổ trưởng Tổ QTM;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;
- Mời: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN dự.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

15H30

Kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2019-2020

Theo công văn số 76/CĐĐHĐN-UBKT ngày 29/6/2020 của Công đoàn ĐHĐN

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

THỨ BA

07/7/2020

08H00

Họp Đảng ủy

- Như bên.

Phòng họp A

Giám đốc

09H00

Họp Giao ban tháng 7

- Trưởng, Phó các bộ phận Phòng, Khoa;

- Tổ Thư viện, tổ bộ môn.

Phòng họp A

Giám đốc

14H00

Họp đánh giá, phân loại viên chức Quản lý

- Theo công văn số 189/HD-PHKT 12/6/2020 Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của Phân hiệu

Phòng họp A

Giám đốc

15H00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1676/QĐ-ĐHĐN ngày 20/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ TƯ

08/7/2020

08H00

Họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

PGĐ Lê Quang Sơn tham dự.

Hội trường HĐND Tp.Đà Nẵng

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

THỨ NĂM

09/7/2020

8H30

Họp trực tuyến với đại diện Trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Phó Trưởng Ban HTQT; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Trưởng Phòng KH&HTQT.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

14H00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H601

BCH Công đoàn

14H00

Họp Hội đồng ĐHĐN

Theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ SÁU

10/7/2020

08H00

Họp góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHĐN

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban;
- Mời: Anh Lê Ngọc Khánh (Phó Trưởng Ban TCCB); Chị Ngô Thị Hương Giang (Phó Trưởng Ban TT&PC).

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

13H30

Họp góp ý các Quy trình quy định Phân hiệu

- Trưởng, phó các bộ phận Phòng, Khoa;

- Tổ thư viện

Phòng họp A

Phó Giám đốc

15H00

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) làm việc với ĐHĐN về góp ý Dự thảo Nghị định hoạt động KHCN trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) và định hướng hoạt động KHCN của ĐHĐN

- Bộ GD&ĐT: Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, chuyên viên và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định hoạt động KHCN trong các CSGDĐH;
- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, KHTC, CSVC;
- Các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách KHCN, Trưởng các Phòng: KHCN, KHTC, CSVC.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT

THỨ BẢY

11/7/2020

7H30

Hội thảo “Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học trong cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT”

- Bộ GD&ĐT: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT ;
- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tạp chí KHCN ĐHĐN, Tạp chí Khoa học Kinh tế, Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, Ban KHCN&MT;
- Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT (theo giấy mời).

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT