UD-CK

WORKING CALENDAR

Lịch công tác Tuần thứ 37 (21/9-27/9/2020)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ TƯ

23/9/2020

08H00

Họp bàn về kế hoạch năm học 2020-2021

- Phụ trách các bộ phận Phòng, Khoa, Tổ Thư viện.

- Tổ trưởng bộ môn;

Phòng họp A

Giám đốc

14H00

Họp thống nhất bộ tiêu chí đánh giá cán bộ viên chức

- Phụ trách các bộ phận Phòng, Khoa, Tổ Thư viện.

- Tổ trưởng bộ môn;

Phòng họp A

Giám đốc

THỨ NĂM

24/9/2020

16H00

Tiếp cán bộ, viên chức.

- Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H601

BCH Công đoàn