UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần 92 (23-29/09/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

23/09/2019

8h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tổ trưởng bộ môn thuộc Khoa Kinh tế

- Toàn thể Giảng viên Khoa Kinh tế;

- Trưởng phòng HC-TH

Khoa Kinh tế

Tổ công tác

8h00

Tổ chức cuộc thi Hùng biên tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam 2019

- Lưu học sinh đang học tập tại trường.

- BGK.

Phòng H403

BTC

THỨ BA

24/09/2019

8h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tổ trưởng bộ môn thuộc Khoa SP&DBĐH

- Toàn thể Giảng viên Khoa SP&DBĐH;

- Trưởng phòng HC-TH

Khoa SP&DBĐH

Tổ công tác

14h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tổ trưởng bộ môn thuộc Khoa KT-NN

- Toàn thể Giảng viên Khoa KT-NN;

- Trưởng phòng HC-TH

Khoa KT-NN

Tổ công tác

15h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

THỨ TƯ

25/09/2019

15h00

Họp đề xuất các nội dung hợp tác giữa ĐHĐN và UBND Tp. Đà Nẵng

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP, Trưởng các Ban: ĐT, KHCN&MT, KHTC, CSVC, HTQT, CTHSSV;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược, Trung tâm PTPM, Trung tâm TTHL&TT: Đại diện Lãnh đạo.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ NĂM

26/09/2019

15h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng H304

BCH Công đoàn

THỨ SÁU

27/09/2019

15h00

Giao ban công tác văn phòng

- ĐHĐN: Lãnh đạo văn phòng và các chuyên viên có liên quan;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Lãnh đạo Phòng TCHC và chuyên viên phụ trách công tác hành chính;
- Các Khoa, Viện; Đại diện Lãnh đạo Tổ HCTH;
- Trung tâm PTPM: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chánh VP ĐHĐN

16h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- BCH Công đoàn ĐHĐN;
- UBKT Công đoàn ĐHĐN.

Phòng 8014 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN