LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần thứ 39 (24-30/9/2018)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ BA

24/09/2018

14h00

Thực hiện quy trình quy hoạch Phó các Phòng HC-TC, Đào tạo, KH&HTQT, KH-TC, CTHSSV của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Tổ công tác của PH

- PHKT: Toàn thể CBVC và người lao động của PHKT

 Phòng H502

Giám đốc PH

15h00

 

 

Thực hiện quy trình quy hoạch Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Tổ công tác của PH

- Khoa Kinh tế PHKT: Toàn thể CBVC và người lao động

 Phòng H502

Giám đốc PH

Thực hiện quy trình quy hoạch Phó  Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Tổ công tác của PH

- Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp PHKT: Toàn thể CBVC và người lao động

 Phòng H502

Giám đốc PH

Thực hiện quy trình quy hoạch Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm và Dự bị đại học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Tổ công tác của PH

- Khoa Sư phạm và Dự bị đại học PHKT: Toàn thể CBVC và người lao động

 Phòng H502

Giám đốc PH

THỨ TƯ

26/09/2018

8h00

Giao ban công tác thông tin và truyền thông

- ĐHĐN: Ban Biên tập website ĐHĐN (theo QĐ số 2925/QĐ-ĐHĐN ngày 28/8/2018); GĐ Trung tâm Thông tin & TT; Đại diện lãnh đạo: VP ĐHĐN, Ban ĐBCLGD; Tổ trưởng Tổ QTM;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác thông tin truyền thông và website của nhà trường;

- Mời Giám đốc ĐHĐN tham dự và chỉ đạo.

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc Trung tâm Thông tin & TT

THỨ NĂM

27/09/2018

14h00

Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua, Khen thưởng

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, cán bộ Ban PC&TĐ;

- Các CSGDĐHTV: đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ; các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;

- Các Trung tâm, Khoa Viện, Phân hiệu: đại diện lãnh đạo đơn vi, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

15h00

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Đà Nẵng về việc hợp tác

">KH&CN giữa hai đơn vị

- Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng;

- ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHCN&MT, ĐT, KHTC; Trưởng các nhóm nghiên cứu-giảng dạy (TRT);

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu (phụ trách KHCN), Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Viện NC&ĐT Việt - Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Lãnh đạo;

- Các Khoa trực thuộc: Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Theo Giấy mời.

Hội trường  41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

THỨ SÁU

28/09/2018

14h00

Giao ban Cơ quan ĐHĐN

(Quý III/2018)

- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa);  Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Chủ tịch Hội CCB CQ ĐHĐN; Trưởng  Ban TTND CQ ĐHĐN;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;

- Mời: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN dự.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN