UD-CK

Đại học bằng 2 - Đào tạo từ xa

 

STT

 

Ngành đào tạo Thời gian đào tạo Đối tượng tuyển sinh

 

1

 

   Luật 2-2.5 năm Tốt nghiệp Đại học

 

2

 

   Quản lý nhà nước

 

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

      - Phiếu dự tuyển (theo mẫu)
      - Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm 
      - 02 ảnh 3x4 (chụp theo kiểu làm CMND)

 

ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP: >=10 học viên


THỜI GIAN XÉT TUYỂN: 04 đợt/năm (Tháng 4, 7, 10, 12 hàng năm)