UD-CK

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

Chuyên viên

Phòng dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Công Chức địa chính xây dựng

UBND xã Huy Giáp, bảo Lạc, Cao Bằng

Giảng viên

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Giảng viên

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Kỹ sư thực hành

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum