UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

TIẾN SỸ

Ngành: Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Hóa lý

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin