UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

GIẢNG VIÊN

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Tổ CNTT và Truyền thông

Tổ CNTT và Truyền thông

Tổ CNTT và Truyền thông

Tổ CNTT và Truyền thông