UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

GIẢNG VIÊN

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Tổ CNTT và Truyền thông

Tổ CNTT và Truyền thông

Tổ CNTT và Truyền thông

Tổ CNTT và Truyền thông

Tổ CNTT và Truyền thông