UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

Ngành: Tâm lý - Giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tâm lý học, GD học & Quản lý GD.

GIẢNG VIÊN

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing