UD-CK

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN

Ban Giám đốc

GIÁM ĐỐC: PGS.TS. ĐẶNG VĂN MỸ
Điện thoại 02603.915.889
Email dvmy@kontum.udn.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. NGUYỄN TỐ NHƯ
Điện thoại 02603.915.889
Email ntnhu@kontum.udn.vn

Phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại 02603.913.029; 02606.287.771
Fax 02603.913.029
Email hcth@kontum.udn.vn

Phòng Đào tạo

Điện thoại 02602.211.348
Email daotao@kontum.udn.vn

Tổ Tuyển sinh và truyền thông

Điện thoại 02606.509.559
Email tuyensinhudck@kontum.udn.vn

Phòng Công tác sinh viên

Điện thoại 02606.287.772
Email ctsv@kontum.udn.vn

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

Điện thoại 02603.919.997
Email khhtqt@kontum.udn.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại 02606.287.773
Email taivu@kontum.udn.vn

Tổ Thư viện

Điện thoại 02606.287.775
Email thuvien@kontum.udn.vn

Tổ Đảm bảo chất lượng GD & Khảo thí

Điện thoại 02602.230.234
Email khaothi@kontum.udn.vn

Tổ Công nghệ thông tin

Điện thoại 02603.919.388
Email itudck@kontum.udn.vn

Văn phòng Đảng ủy

Điện thoại 02603.913.029
Email danguy@kontum.udn.vn

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Điện thoại 02606.287.772
Email doantn@kontum.udn.vn

Văn phòng Công đoàn

Điện thoại 01673.206.886
Email congdoan@kontum.udn.vn

Khoa Kinh tế

Điện thoại 02606.501.077
Email khoakt@kontum.udn.vn

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Điện thoại 02602.211.117
Email khoaktnn@kontum.udn.vn

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Điện thoại 02603.919.689
Email khoaspdbdh@kontum.udn.vn