UD-CK
18/03/2020 11:07 am

Phân loại công bố khoa học

Số lượng

Ghi chú (nếu có)

 

Tạp chí thuộc

Web of Science

SCI

1

 

SCIE

0

 

SSCI

0

 

AHCI

0

 

ESCI

0

 

   Tạp chí Scopus

0

 

  Tạp chí quốc tế (có ISSN)

2

 

   Tạp chí trong nước (có ISSN)

21

 

   Kỷ yếu hội thảo quốc tế (có ISBN)

3

 

   Kỷ yếu hội thảo trong nước(có ISBN)

53