UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  670 Duy Tân, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 02603.862 432