UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi
- Số điện thoại: 02553 865 263