UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tây

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: (0255) 3.868.166