UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  803 Hùng vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 3851106
- Website: http://vksnd.gialai.gov.vn/index.php/co-cau-to-chuc-vksnd-tinh-gia-lai/Vien-kiem-sat-nhan-dan-Huyen-Chu-Se/