UD-CK
Công ty TNHH Nguyên Minh Kon Tum

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  72 Nguyễn Trường Tộ, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, 
Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại: 0260 3913412
- Giám đốc: NGUYẾN TIẾN DUY