UD-CK
Doanh nghiệp Tư nhân HOÀNG NAM

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  Thôn PleiDo, Xã Chư á, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0593 720 909 - Fax: 0593 720 908
- Giám đốc: VŨ THÀNH NAM