UD-CK
Công ty xăng dầu Quân đội khu vực tây nguyên- Trạm xăng dầu số 75, chi nhánh tại Gia lai

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập.