UD-CK
Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh Hoàng Nguyên Bách

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 17 Nguyễn Thiện Thuật, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Số điện thoại: (02602) 241 007 - Fax: (02603) 914816 
- Email: hoangnguyenbach@gmail.com
- Website: http://hoangnguyenbach.vn/