UD-CK

Nguyễn Thị Minh Chi

CSV: Nguyễn Thị Minh Chi

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Khóa: K1

Đơn vị công tác: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Email: ntmchi@kontum.udn.vn

Thông tin khác:

Giảng viên - Khoa Kinh tế

Giảng viên

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Kỹ sư thực hành

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum