UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Vũ Thị Thương
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 01-08-1989
Nơi sinh Nam Định
Chuyên ngành đại học Kinh tế phát triển
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế học, Kinh tế đầu tư
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0965 462 009
Email vtthuong@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

- Quá trình giảng dạy và công tác

     + 01/04/2012 - 01/11/2013: Giảng viên tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
     + 11/2013 - 2015: Học cao học Thạc sĩ Kinh tế phát triển chương trình Việt Nam - Hà Lan tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
    + 11/2015 - nay: Giảng viên tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- Các bài báo, báo cáo khoa học:

  • Trong nước:
[1] Tham luận: Di cư ở khu vực Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Vũ Thị Thương, Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương ThảoHội thảo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên : Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Trang: 84-98. Năm 2016. (Dec 6 2016 10:27AM)
[2] Tham luận: Giải pháp phát triển các ngành nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nhằm bổ trợ trong việc phát triển du lịch bền vững, tại khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng ĐenTác giả: Vũ Thị Thương, Phạm Thị Ngọc LyHội thảo phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen. Trang: 166-174. Năm 2013. (Dec 6 2016 10:30AM)
[3] Tham luận: Một số nghiên cứu về nợ công và khuyến nghị cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị ThươngHội thảo" Mô hình tăng trường kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Trang: Trang 160 - 166. Năm 2013. (Sep 23 2014 1:49PM)
  • Quốc tế:
[1] Presentations: Causality relationship between growth and energy use: A case study of Vietnam. Authors: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị ThươngPolicies and sustainable economic development - ICUEH2016. Pages: 129-146. Year 2016. (Dec 6 2016 10:33AM)
[2] Article: What Firms Must Pay Bribes and How Much? An Empirical Study of Smalland Medium Enterprises in Vietnam. Authors: Vu Thi Thuong, Le Van ChonSpringer International Publishing. No: 9978. Pages: 689-700. Year 2016. (Dec 6 2016 10:47AM)