UD-CK

1. Mục đích
Hội nghị “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với toàn thể Giảng viên và Cán bộ viên chức của Nhà trường” là diễn đàn trao đổi học thuật của toàn thể Nhà trường, là nơi gặp gỡ giữa Ban lãnh đạo, toàn thể CBVC, Giảng viên và sinh viên nhằm trao đổi về các vấn đề:
- Tác động của CMCN 4.0 đối với công tác quản lý, phục vụ, dạy và học.
- Thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp cho các hoạt động của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.


2. Chủ đề hội nghị và các nội dung chính
Chủ đề hội nghị “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với toàn thể Giảng viên và Cán bộ viên chức của Nhà trường”
Các nội dung mà hội nghị hướng đến trao đổi và thảo luận gồm:


2.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Giảng viên
- Tác động của CMCN 4.0 đến công tác giảng dạy hiện nay
- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0


2.2. Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với CBVC
- Tác động của CMCN 4.0 đến đến công tác quản lý CBVC
- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong nhà trường để bắt xu thế cuộc cách mạng 4.0


2.3. Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Sinh viên
- Sự tác động của CMCN 4.0 đối với sinh viên trong học tập
- Sinh viên cần trang bị và rèn luyện gì để trờ thành những công dân 4.0


3. Thời gian và địa điểm 
- Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 04 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường C – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum


4. Thành phần tham dự
- Ban Giám đốc.
- Tất cả các đơn vị trong toàn trường.    
- Đại diện Sinh viên các lớp.


5. Tổ chức thực hiện         
5.1. Phòng Hành chính tổng hợp:
 
- Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, loa máy và các cơ sở vật chất khác phục vụ Tọa đàm. 
- Chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm cho Tọa đàm.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp.


5.2. Các đơn vị trong toàn trường: 
- Các phòng ban: mỗi đơn vị viết 01 bài về chủ đề Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với CBVC;
- Các khoa: mỗi đơn vị viết 01 bài về chủ đề Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với GV;
- Tổ CNTT phối hợp với phòng CTSV viết 01 bài về chủ để Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Sinh viên và Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Nhà trường;
- Các đơn vị được phân công tham luận theo các chuyên đề, chuẩn bị: 01 bài báo cáo powerpoint và 01 bài báo cáo word. 


5.4. Kế hoạch cụ thể như sau:

 

Ngày

Nội dung

Ghi chú

25/05/2019

   Tập hợp các bài viết từ các đơn vị

 

27/05/2019

   Phân công đọc và chọn bài viết

 

29/05/2019

   Trình lãnh đạo duyệt

 

31/05/2019

   In ấn tài liệu

 

04/06/2019

   Tổ chức buổi tọa đàm

 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với toàn thể Giảng viên và Cán bộ viên chức của Nhà trường”. Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện để buổi hội nghị được tổ chức đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.