UD-CK

Căn cứ quyết định số /QĐ-PHKT ngày /03/2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum về việc hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học sinh viên;

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên hướng dẫn và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học về việc hỗ trợ kinh phí theo quyết định số /QĐ-PHKT như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Sinh viên/nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. - Giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đang công tác tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

2. Mức hỗ trợ

- Đối với sinh viên/nhóm sinh viên: Hỗ trợ 5.000.000 (năm triệu đồng)/đề tài/năm.

- Đối với giảng viên hướng dẫn: Hỗ trợ 5.000.000 (năm triệu đồng)/đề tài/năm. (Mỗi giảng viên hướng dẫn tối đa 2 đề tài/năm)

Nhận được thông báo này, đề nghị các Khoa, phòng CTHSSV và các bộ phận liên quan thông báo đến toàn thể giảng viên hướng dẫn và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được biết và thực hiện.

Trân trọng./.