UD-CK

Căn cứ thông báo số 2112/TB-ĐHĐN ngày 11 tháng 07 năm 2019 về việc mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và đào tạo hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020,
    Căn cứ thông báo số 369/TB-PHKT về việc nộp BHYT, BHTT năm học 2019-2020,
    Căn cứ thông báo số 385/TB-PHKT về việc các khoản thu Ký túc xá học kỳ 1 năm 2019-2020.
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo về việc nộp học phí của sinh viên như sau:


1. Nơi nộp học phí và các khoản phí: Sinh viên có thể chọn các hình thức sau:

- Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch tài chính.


 - Nộp tại Ngân hàng Vietcombank - CN Kon Tum,với nội dung:
+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
+ Số Tài khoản: 0761002338935
+ Nội dung: Nộp HP hoặc phí … học kỳ (vd: 1) cho sv (vd: Nguyễn Văn A) lớp (vd: K19KT).


-    Nộp tại Ngân hàng Agribank – CN Kon Tum, với nội dung:
+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
+ Số Tài khoản: 5100201008738
+ Nôi dung: Nộp HP hoặc phí …. học kỳ (vd: 1) cho sv (vd: Nguyễn Văn A) lớp ( vd: K19KT).


 2. Số tiền phải nộp khi nhập học

STT

Các khoản phải nộp

 

Đơn Giá

 

 

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

1

Học phí

 

Tín chỉ

 

 

 

- Khối Khoa học xã hội, kinh tế

266.000đ

17

4.522.000đ

 

 

- Khối Khoa học tự nhiên, kỹ thuật

335.000đ

17

5.695.000đ

 

2

Các khoản thu đầu năm

 

 

 

 

 

- Bảo hiểm Y tế

46.935đ

15 (tháng)

704.025đ

 

46.935đ

12 (tháng)

563.220đ

 

 

- Bảo hiểm thân thể

8.333đ

12 (tháng)

100.000đ

 

 

- Khám sức khỏe đầu năm

77.000đ

1 (lượt)

77.000đ

 

 

- Anh văn đầu vào

70.000đ

1 (lượt)

70.000đ

 

 

- HP Giáo dục quốc phòng

670.000đ

1 (lượt)

670.000đ

 

3

Ký túc xá

 

 

 

Nếu có

 

- LP ở ký túc xá

160.000

6 (tháng)

960.000đ

1học kỳ

 

- Cược quản lý tài sản KTX

150.000

1 (lượt)

150.000đ

1 năm

 

Thời hạn nộp học phí và các khoản đầu năm: 2 tuần trong thời gian nhập học

Yêu cầu sinh viên các lớp và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Thông báo này.