UD-CK
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và đào tạo hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020

Căn cứ thông báo số 2112/TB-ĐHĐN ngày 11 tháng 07 năm 2019 về việc mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và đào tạo hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020.
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo về việc nộp học phí của sinh viên như sau:


1. Nơi nộp học phí: Sinh viên có thể chọn các hình thức sau:


-  Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch tài chính.


-  Nộp tại Ngân hàng Vietcombank - CN Kon Tum,với nội dung;
+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
+ Số Tài khoản: 0761002338935
+ Nội dung: Nộp HP kỳ (vd: 5) cho sv (vd: Nguyễn Văn A) lớp (vd: K915KT).


-  Nộp tại Ngân hàng Agribank – CN Kon Tum, với nội dung;
+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
+ Số Tài khoản: 5100201008738
+ Nôi dung: Nộp HP kỳ (vd: 5) cho sv (vd: Nguyễn Văn A) lớp ( vd: K915KT)


 2. Số tiền học phí:                                                                      ĐVT: Đồng

STT

Hệ đào tạo, nhóm ngành

Mức thu/ tín chỉ

Ghi chú

1

Hệ đại học

 

 

 

- Khối Khoa học xã hội, kinh tế

266.000 đồng/tín chỉ

 

 

- Khối Khoa học tự nhiên, kỹ thuật

 

 

 

+ Khóa 2017 trở về trước

327.000 đồng/tín chỉ

 

 

+ Khóa 2018, 2019

335.000 đồng/tín chỉ

 

2

Hệ VLVH

 

 

 

- Khóa 2016

 

 

 

+ Khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật

7.200.000 đồng/học kỳ

 

 

+ Khối khoa học xã hội, kinh tế

6.075.000 đồng/học kỳ

 

 

- Khóa 2017, 2018, 2019

 

 

 

+ Liên thông từ Trung cấp – Đại học khoa học xã hội ( ĐH KHXH)

400.000 đồng/ tín chỉ

 

 

+ Liên thông từ Cao đẳng- Đại học  ( ĐH KHXH )

441.000 đồng/ tín chỉ

 

 

+ Đại học Khoa học xã hội

405.000 đồng/ tín chỉ

 

 

+ Liên thông từ Cao đẳng – Đại học khoa học tự nhiên ( ĐH KHTN )

480.000 đồng/ tín chỉ

 

 

Thời hạn nộp học phí và các khoản đầu năm: 2 tuần trong thời gian nhập học