UD-CK
Thông báo v/v lựa chọn tên báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 9

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các lớp K915 khối ngành kinh tế và ngành Luật kinh tế lựa chọn đăng ký các đề tài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp đồng thời để Nhà trường trao đổi với các đơn vị thực tập về các lĩnh vực chuyên môn sinh viên cần trong thời gian thực tập tại đơn vị thực tập.

 

Nhà trường thông báo danh mục tên báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên lựa chọn. Mỗi sinh viên được chọn tối đa 02 tên báo cáo thực tập tốt nghiệp, hạn đến ngày 10/12/2018 ban cán sự các lớp tổng hợp gửi file danh sách sinh viên lựa chọn về phòng Đào tạo qua email: dtthanh@kontum.udn.vn

 

Nhà trường sẽ phê duyệt lại toàn bộ tên đề tài sinh viên đã lựa chọn và thông báo cho sinh viên biết tên đề tài sinh viên được chọn trên website của Nhà trường.

 

Đề nghị Ban cán sự, sinh viên các lớp K915 các khối ngành kinh tế và ngành Luật kinh tế thực hiện đúng theo thông báo này./.

 

Danh mục tên báo cáo thực tập dành cho sinh viên khối ngành Luật Kinh tế K915 - xem tại đây

 

Danh mục tên báo cáo thực tập dành cho sinh viên khối ngành Kinh Tế K915 - xem tại đây