UD-CK

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-PHKT ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Phân hiệu năm 2018. Nhà trường thông báo đến các cá nhân/tổ chức về danh mục đề tài và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các đề tài KH&CN do Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2018 như sau:

 

1. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN

Các hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ có tên trong danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-PHKT ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, bao gồm 11 nhiệm vụ. Danh mục nhiệm vụ có trong file đính kèm thông báo này.

 

2. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ:

- Thuyết minh đề tài KH&CN theo mẫu quy định (file đính kèm)

- Dự toán kinh phí của đề tài KH&CN cấp Phân hiệu thực hiện theo Quyết định số 122/QĐ-PHKT ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum về việc ban hành Quy định về dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở do Phân hiệu quản lý.

b) Phương thức nộp hồ sơ:

- 05 bản thuyết minh (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, Font Times New Roman, Size 13 pt; Paragraph 1.3 pt.

- 01 bản mềm gửi qua email khhtqt@kontum.udn.vn.

 

3. Địa điểm nộp hồ sơ

- Tổ QLKH – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum.

 

4. Thời hạn nhận hồ sơ

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 17h00 ngày 30/10/2018.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS. Nguyễn Minh Thông, Điện thoại: 0935594279. Email: khhtqt@kontum.udn.vn.

Trân trọng ./.

 

- Quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Phân hiệu năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định về dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở do Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum quản lý năm 2016 (xem chi tiết tại đây)