UD-CK
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3245/UBND-TH ngày 01/12/2017 về tiếp tục nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng và cấp giấy khai sinh; Sở Nội vụ tổ chức lễ công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Tham dự tại lễ công bố về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Thành Trung- phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Xây dựng, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; về phía Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có ThS Nguyễn Tố Như - Phó giám đốc; ThS Phan Thị Thanh Trúc - Tổ trưởng Tổ Kinh tế- Quản trị.


Toàn cảnh Lễ công bố

ThS Nguyễn Tố Như thay mặt cho Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum báo cáo kết quả sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn đối với 2 dịch vụ là dịch vụ cấp giấy khai sinh và cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Trong đó, báo cáo đã nêu tóm tắt về cách thức tổ chức khảo sát, đối tượng khảo sát và kết quả về việc tiếp cận việc giải quyết thủ tục hành chính; về các quy định về thủ tục hành chính; về công chức giải quyết thủ tục hành chính; về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và Việc giải quyết phản ánh, kiến nghị. Từ đó, báo cáo đã chỉ rõ những mặt mạnh, điểm yếu của việc cung cấp hai dịch vụ này và những đề xuất giải pháp nhằm giúp cho UBND tỉnh và Sở Tư pháp, Sở Xây dựng trong việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cấp giấy phép xây dựng nhà và giấy khai sinh trong những năm tiếp theo.


ThS. Nguyễn Tố Như - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHĐH tại Kon Tum báo cáo kết quả tại Lễ công bố

Cũng trong buổi công bố này, Sở Nội vụ đã công bố kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Kế hoạch đã nêu những nhiệm vụ giải pháp cơ bản về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính.


Đại diện Sở Nội vụ công bố kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

Sau hai phần trình bày, đại diện lãnh đạo của hai Sở Xây dựng và Sở Tư pháp đã có những ý kiến đóng góp đối với công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng và thảo luận những đề xuất, kiến nghị nhằm cải cách các hoạt động cấp giấy khai sinh và giấy phép xây dựng nhà ở đã nêu trong báo cáo.

 Đại diện lãnh đạo  Sở Tư pháp và Sở Xây dựng đóng góp ý kiến tại Lễ công bố

Kết thúc Lễ công bố,với những thông tin được cung cấp có giá trị cao và là cơ sở để các đơn vị điều chỉnh hoạt động phục vụ các dịch vụ công từ báo cáo của Nhà trường, lãnh đạo Sở Nội vụ đặt vấn đề tiếp tục phối hợp với Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum để triển khai kế hoạch khảo sát các dịch vụ công trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đây là cơ sở để thắt chặt mối quan hệ giữa Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum với chính quyền của tỉnh Kon Tum, thể hiện được vai trò và đóng góp của nhà trường với địa phương và cộng đồng.