UD-CK
Nhằm tiếp tục tăng cường thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục và quảng bá “học hiệu” của Đại học Đà Nẵng gắn kết hơn nữa với cộng đồng và xã hội, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành “Bản tin định kỳ” Newsletter No.4 - UD 2017.

 

Xem Bản tin tại đây.

Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn