UD-CK
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 19/01/2019, Đảng ủy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII); Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Đảng đến toàn thể đảng viên, các bộ viên chức quản lý và HSSV là các quần chúng ưu tú đang được bồi dưỡng kết nạp Đảng.

 

Đồng chí Đặng Văn Mỹ – Bí thư Đảng ủy quán triệt các nội dung cơ bản của

Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII)

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Văn Mỹ – Bí thư Đảng ủy quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII): Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Đối với Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đồng chí Bí thư nhấn mạnh 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

 

 

Đồng chí Đặng Văn Mỹ yêu cầu các cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, tăng cường việc trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác để nhận thức sâu sắc hơn nội dung của các Nghị quyết.

 

Sau Hội nghị, Đảng ủy phải nhanh chóng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.