UD-CK
26/03/2018 13:43 pm

1. Chức năng
•    Thư viện giúp Giám đốc về công tác Thư viện và thông tin khoa học, bao gồm công tác tổ chức, quản lý Thư viện và phục vụ bạn đọc.
•    Quản lý công tác thông tin – Thư viện phục vụ công tác Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;
•    Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của Thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
2. Nhiệm vụ
•    Tổ chức quản lý và phát triển dịch vụ thông tin – tư liệu trong  Thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu đọc, tham khảo, nghiên cứu của cán bộ công chức và sinh viên trong Phân hiệu;
•    Xây dựng kế hoạch bổ sung sách và giáo trình (Mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu mới, tài liệu điện tử trên Internet…) thuộc các ngành chuyên môn và các ngành có liên quan của Phân hiệu nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;
•    Có kế hoạch hiện đại hóa Thư viện từng bước, tăng cường khả năng lưu trữ, tổ chức quản lý chặt chẽ tài nguyên sách theo quy chế của Thư viện;
•    Tổ chức quản lý lưu trữ, bảo quản các kho sách, tư liệu thông tin theo đúng quy định và phục vụ tham khảo những kết quả các công trình nghiên cứu (Luận án Tiến sĩ, đề tài cấp Trường, cấp Nhà nước, cấp Bộ.. và các dự án của Cán bộ và sinh viên trong Phân hiệu);
•    Xây dựng thư mục, sắp xếp có khoa học và gọn gàng ngăn nắp. Tổ chức phòng mượn, phòng đọc thuận tiện cho cán bộ, sinh viên và bạn đọc trong và ngoài trường đọc để nghiên cứu và tham khảo tài liệu;
•    Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động Thư viện.
3. Nhân sự 
Tổ thư viện gồm 1 phụ trách Thư viện và 3 chuyên viên với những mảng công việc chính như sau:
a. Lê Thị Hồng Nghĩa
•    Chức vụ: Phụ trách Thư viện
•    Email: lthnghia@kontum.udn.vn
b. Nguyễn Thị Thanh Trúc
•    Chức vụ: Chuyên viên
•    Email: ntttruc@kontum.udn.vn
c. Trương Thị Ngọc Lan
•    Chức vụ: Chuyên viên
•    Địa chỉ mail: ttnlan@kontum.udn.vn
d. Lê Thị Tuyết Hạnh
•    Chức vụ: Chuyên viên
•    Email: ltthanh@kontum.udn.vn
4. Thông tin liên hệ
•    Facebook: www.facebook.com/thuvienudck
•    Số điện thoại: 02606.287.775
•    Email: thuvienudck@kontum.udn.vn
•    Website: lib.udck.udn.vn